Quy định mới về phát hành và sử dụng hóa đơn từ ngày 12/06/2017

Quy định mới về phát hành và sử dụng hóa đơn từ ngày 12/06/2017
Ngày 27/04/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số vấn đề liên quan hóa đơn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC.


Thông tư 37/2017/TT-BTC có những điểm đáng chú ý sau:

Rút ngắn thời gian chấp thuận hóa đơn tự in xuống còn 2 ngày làm việc:


Các doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng và có hóa đơn mua sắm TSCĐ từ 1 tỷ đồng trở lên nếu được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện tự in hóa đơn, thì: 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.

- Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.

Như vậy theo quy định hiện hành, thời gian chấp thuận sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp được cơ quan thuế rút ngắn còn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày làm việc); sau thời gian này, nếu cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp mặc nhiên được sử dụng hóa đơn tự in.

Rút ngắn thời gian chấp thuận hóa đơn đặt in xuống còn 2 ngày làm việc:


- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị dử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

- Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.

Như vậy, thời gian chấp thuận hóa đơn đạt in của doanh nghiệp cũng được cơ quan thuế rút ngắn xuống còn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày làm việc).

Rút ngắn ngày Thông báo phát hành hóa đơn xuống còn 2 ngày:


Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn (quy định cũ là 05 ngày). 

Đồng thời, Thông tư 37/2017/TT-BTC bỏ ràng buộc "trong hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành" của quy định cũ khi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế.
...
Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2017.

Xem và download Thông tư 37/2017/TT-BTC.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »