Xử lý thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế

Xử lý thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế
Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đầu vào dùng sản xuất hàng hóa không chịu thuế sẽ không được khấu trừ; Tuy nhiên trong trường hợp doanh nghiệp vừa kinh doanh cả hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế thì xử lý thế nào?


Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) của Bộ Tài chính quy định như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

Như vậy,

- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đầu vào xác định dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được trừ toàn bộ.

- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đầu vào xác định dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ mà đưa vào chi phí.

- Phần thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đầu vào vừa dùng cho hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phân bổ thuế GTGT được khấu trừ theo tiêu thức doanh thu, theo công thức sau:

Xử lý thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế2

Thường những hóa đơn GTGT của các hàng hóa, dịch vụ như thuê văn phòng, điện, nước ... là những trường hợp dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh cần phân bổ thuế GTGT được khấu trừ đối với doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế và chịu thuế GTGT.

Ví dụ: Công ty A là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phần cứng và phần mềm, trong tháng 1/2017 có các hoạt động sau:

a- Mua 30 laptop +pc để bán cho khách hàng, trị giá 200.000.000 đồng, thuế GTGT 20.000.000 đồng,
b- Mua 5 laptop cho bộ phận lập trình sử dụng, giá trị 80.000.000 đồng, thuế GTGT 8.000.000 đồng,
c- Chi phí khảo sát (công tác phí, tiếp khách, thuê chuyên gia tư vấn ...) gói sản phẩm (gồm cả thiết bị + viết phần mềm) công ty B là 60.000.000 đồng- thuế GTGT là 6.000.000 đồng.
Tổng doanh thu phát sinh trong tháng là 500.000.000 đồng, trong đó trong đó doanh thu tính thuế là 400.000.000 đồng.
***

Để xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong tháng tại Công ty A, chúng ta cần phải xác định hoạt đồng kinh doanh phần cứng là hàng hóa chịu thuế GTGT; hoạt động kinh doanh phần mềm là dịch vụ không chịu thuế GTGT:

a- Kinh doanh phần cứng nên được khấu trừ thuế GTGT bình thường, kế toán ghi:

Nợ TK 156:    200.000.000
Nợ TK 133:      20.000.000
   Có TK 331: 220.000.000

b- Dùng sản xuất phần mềm nên thuế GTGT không được khấu trừ mà được đưa vào chi phí (ở đây ghi nhận vào TK 242 để phân bổ chi phí):

Nợ TK 242/ có TK 331: 88.000.000 = 80.000.000 +8.000.000

c- Chi phí liên quan đến cả việc bán phần cứng và phần mềm, thuế GTGT được khấu trừ tạm phân bổ theo tiêu thức doanh thu:

Thuế GTGT được khấu trừ: 6.000.000 x (400.000.000/500.000.000) = 4.800.000;
Thuế GTGT không được khấu trừ: 6.000.000 - 4.800.000 = 1.200.000.

Nợ TK 154,641, 642: 60.000.000 +1.200.000 = 61.200.000
Nợ TK 133: 4.800.000
  Có TK 141, 111, 112: 66.000.000.

***
Cuối năm năm 2017, giả sử công ty A tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho hoạt động phần cứng + phần mềm là 1.200.000.000 đồng, trong đó công ty tạm khấu trừ trong năm 900.000.000 đồng; Tổng doanh thu trong năm là 32.000.000.000 đồng, trong đó doanh thu tính thuế là 25.000.000.000 đồng.

Lúc này, kế toán cần tính lại thuế GTGT được khấu trừ cho cả năm 2017 như sau:

Thuế GTGT được khấu trừ cả năm 2017 phần dùng chung cho hoạt động kinh doanh phần cứng và phần mềm = 1.200.000.000 x (25.000.000.000/32.000.000.000) = 937.500.000.

Trong trường hợp này, số thuế GTGT được khấu trừ bổ sung: 937.500.000 - 900.000.000 = 37.500.000.

Kế toán ghi bút toán bổ sung thuế GTGT được khấu trừ: 

Nợ TK 133/ Có TK 154,632,641,642: 37.500.000

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »