Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những gì?

Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những gì?
Kế toán cần có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để theo dõi và quản lý tài sản được chặt chẻ khi đem góp vốn liên doanh hay điều chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Góp vốn kinh doanh hay điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp là một hoạt động rất thường gặp ở doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc góp vốn hay điều chiểu tài sản thì doanh nghiệp có xuất hóa đơn không? hố sơ gồm những gì? là câu hỏi được khá nhiều bạn kế toán quan tâm.


Cơ sở pháp lý:

Theo Điều 36 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định như sau:

"1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty".

Đó là theo Luật doanh nghiệp, còn Luật thuế thì sao? Theo điểm b, Khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014//TT-BTC quy định về hồ sơ góp vốn như sau:

"b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn ...".

Như vậy, góp vốn kinh doanh bằng tài sản hay điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc thì không phải xuất hóa đơn, hồ sơ bao gồm:

+ Đối với góp vốn kinh doanh bằng tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

- Hợp đồng liên doanh, liên kết;

- Biên bản góp vốn kinh doanh / chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất;

- Biên bản định giá tài sản;

- Bộ hồ sơ gốc tài sản.

+ Đối với điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp:

- Lệnh điều chuyển tài sản (do Tổng giám đốc ký);

- Bộ hồ sơ gốc tài sản.

Lưu ý:

- Cá nhân góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp thì chứng từ góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản.

- Cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất, kèm biên bản định giá tài sản nếu không chứng minh được giá vốn.

- Góp vốn không xuất hóa đơn nên không phải nộp các loại thuế, doanh nghiệp nhận tài sản góp vốn được trích khấu hao theo nguyên giá của Biên bản định giá được hai bên thống nhất.

- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn theo đúng quy định.

Các bạn có thể tham khảo thêm Công văn 5586/TCT-CS ngày 02/12/2016 của Tổng cục thuế trả lời về vấn đề này.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »