Chuyển lỗ được xử lý thế nào khi hợp nhất, chia tách doanh nghiệp?

Hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, chuyển lỗ được xử lý thé nào?
Trường hợp chia tách doanh nghiệp, việc chuyển lỗ vẫn được thực hiện theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu của từng doanh nghiệp nhưng không được chuyển lỗ quá 05 năm.


Đây cũng là trường hợp của Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam đề nghị hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã có Công văn 598/TCT-CS trả lời, xin trích dẫn Công văn để các bạn tham khảo:

Theo Điều 151, chương VIII Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về trường hợp "tách" doanh nghiệp:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.”

Mặt khác, theo Điều 7, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính (Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). 

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bố cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo giấy chứng nhận đầu tư số 472043000696 chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 01/07/2014 cấp cho Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam, giấy chứng nhận đầu tư số 472043001134 ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai, trường hợp Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam được tách thành Công ty TNHH NS BlueScope Lysasht Việt Nam (công ty bị tách) và Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam (công ty được tách) thì số lỗ của Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
(Theo Tổng cục thuế)
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »