Ứng dụng hàm SumProduct trong kế toán

Hàm SumProduct có hầu hết ở các phiên bản Excel, đây là hàm tính tổng tích các phần tử trong mảng một cách khá đơn giản. 

Với hàm SumProduct, giúp ta tính tổng của tích các phần tử trong hai hay nhiều mảng khác nhau, giúp cho kế toán dễ dàng chọn lọc cũng như phân tích số liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

Cú Pháp: 

SUMPRODUCT(Array1, [Array2], [Array3],...)

Trong đó:

- Array1: Bắt buộc

- Array2, Array3: Tùy chọn

Đối số của hàm SUMPRODUCT đều là các mảng, có thể có đến 256 mảng. Các đối số trong mỗi mảng phải có cùng kích thước, nghĩa là có cùng số phần tử.
Khi gặp các phần tử của mảng không phải ở dạng số, hàm SUMPRODUCT coi là số 0.

Bây giờ chúng ta xem xét bảng tính bên dưới: đây là bảng kê hàng nhập kho trong tháng 5, 6, 7 (bảng tính ở trên) được lập trên cùng 1 sheet.

Ứng dụng hàm SumProduct trong kế toán

Để tính tổng giá trị hàng nhập trong các tháng, tại ô G19, chúng ta gỏ vào công thức  =SUMPRODUCT(E3:E17,F3:F17), kết quả là 141,450.

Nếu dùng hàm SumProduct để tính tổng trong trường hợp này thì quá đơn giản, ngay cả hàm Sum cũng có thể làm được.

Ta xét một yêu cầu cao hơn, chẳng hạn thống kê, tính tổng giá trị điện thoại Iphone5 (mã IP5) trong tháng 5 thì tính thế nào? Trường hợp này hàm Sumif cũng "bó tay" vì nó không tính tổng riêng cho từng tháng được.

Giải pháp tối ưu trong trường hợp này là sử dụng hàm SumProduct.

Để dễ thao tác, chúng ta lập thêm Bảng tổng hợp (bảng nhỏ ở dưới), trong đó có mã hàng, tên hàng và số tháng cần thống kê.

Tại ô D25, ta gỏ vào công thức: 

=SUMPRODUCT((MONTH($A$3:$A$17)=D$24)*($B$3:$B$17=$B25),$G$3:$G$17)

Kết quả như đã thấy, ô D25 bằng 24,500 là tổng giá trị hàng nhập trong tháng 5 của điện thoại Iphone5.

Giải thích các tham số:
MONTH($A$3:$A$17) lấy tháng của cột ngày tháng
D24 là tháng cần tổng hợp, ở đây là tháng 5.
$B25 là mã hàng cần tổng hợp, ở đây là IP5.
$B$3:$B$17 là vùng tham chiếu mã cần tổng hợp.
$G$3:$G$17 là vùng tham chiếu tính tổng giá trị hàng nhập.

Để tính tính tổng giá trị hàng nhập trong tháng 6 cũng là điện thoại Iphone5, chúng ta copy công thức tại ô D25 dán vào ô E25, hay ô F25 nếu muốn tính tổng giá trị IP5 trong tháng 7.

Tương tự, chúng ta có thể tính tổng các mã hàng hóa còn lại theo các tháng bằng cách copy công thức từ ô D25 dán vào các ô tuong ứng.

Để tiện tham khảo, các bạn có thể tải file Excel ví dụ trên tại đây.

Hy vọng với hàm SumProduct đã trình bày ở trên sẽ phần nào đáp ứng được công việc kế toán của các bạn.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »