Cách lập hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại, hàng mẫu, hàng tiêu dùng nội bộ


Cách lập hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại, hàng mẫu, hàng tiêu dùng nội bộ
Viết hóa đơn hàng khuyến mại, hàng mẫu làm đau đầu không ít kế toán bởi có quá nhiều quy định, nhiều thay đổi trong Luật thuế.

1. cơ sở pháp lý

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (mới cập nhật)

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

2. Nguyên tắc lập hóa đơn hàng khuyến mại, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ


+ Đối với hàng khuyến mại, hàng mẫu, hàng biếu, tặng không thu tiền.

- Theo quy định, doanh nghiệp phải lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng ... phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đối với hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền: Trên hóa đơn ghi rõ hàng khuyến mại, hàng quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; nếu là hàng quảng cáo, khuyến mại phải ghi rõ chương trình, giấy phếp. Ghi  rõ số lượng hàng hóa, không ghi giá trị, dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT gạch chéo.

- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng (Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Lưu ý

- Trước ngày 15/07/2018, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo, doanh nghiệp phải đăng ký với Sở công thương những mặt hàng và chương trình đước phép quảng cáo, khuyến mại thì mới được ghi đơn giá bằng 0, nếu không đăng ký thì doanh nghiệp ghi hóa đơn như bán hàng thông thường.

- Từ ngày 15/07/2018 (Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực) nếu chương trình khuyến mại có tổng giá trị dưới 100 triệu đồng thì không phải đăng ký với Sở công thương, tức vẫn được ghi đơn giá bằng 0 trên hóa đơn.


+ Đối với hàng tiêu dùng nội bộ trong doanh nghiệp.

- Theo quy định, khi xuất dùng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ như trả thay lương cho người lao động trong doanh nghiệp phải xuất hóa đơn, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

- Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính quy định rõ: hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn.

Lưu ý: Giá ghi trên hóa đơn trong trường hợp tiêu dùng nội bộ là giá bán, không phải giá vốn.

3. Hạch toán hàng khuyến mại, hàng mẫu, hàng tiêu dùng nội bộ


Theo hướng dẫn hạch toán của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính thì hàng khuyến mại, hàng mẫu, hàng tiêu dùng nội bộ được hạch toán như sau:

+ Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng.

Căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418) 

     Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá). 

Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai theo quy định của pháp Luật về thuế), ghi: 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

+ Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng

- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hoá) 

     Có các TK 152, 153, 155, 156. 

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi: 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) 

     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, nguyên vật liệu dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

     Có các TK 152, 153, 155, 156.

- Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:

Nợ TK 641, 642


     Có các TK 152, 154, 155
     Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »