Cách viết hóa đơn GTGT 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ngày 28/01/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội thông qua trước đó.

Hướng dẫn viết hóa đơn giảm thuế năm 2022

Theo đó, khi xuất hóa đơn bán ra từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022 thì người bán được giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ  viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Cách viết hóa đơn giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP như sau:

* Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ:

- Ghi đầy đủ thông tin về hàng hóa (Quy cách chuẩn loại, số lượng, đơn giá, thành tiền);

- Tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”;

- Ghi tiền thuế giá trị gia tăng;

- Ghi tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

* Đối với phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu (hộ, cá nhân kinh doanh):

- Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm,

- Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu,

- Đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.

Lưu ý:

- Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp xuất hóa đơn chưa điều chỉnh giảm theo quy định thì bên bán và bên mua thực hiện điều chỉnh hóa đơn như trường hợp hóa đơn bị sai sót'

- Đối với hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

- Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định 15/2022/NĐ-CP:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng... năm ... /Quý... năm ... /Lần phát sinh ngày... tháng... năm ...)

[01] Tên người nộp thuế: .......................................................................................................................

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Tên đại lý thuế .................................................................................................................................

[04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT/ Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế

Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định

Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT sau giảm

Thuế GTGT được giảm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)x80%

(6)=(3)x[(4)-(5)]

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 


Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                                        .... ngày.... tháng.... năm ….

Họ và tên: …….                                                                              NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Chứng chỉ hành nghề số: …….                                   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
                                                                                                         (nếu có) hoặc ký điện tử)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »