Tổ chức, cá nhân có được cấp hóa đơn "lẻ" điện tử?

Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn xin cấp hóa đơn lẻ điện tử, hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh mới nhất.
Như chúng ta biết, việc sử dụng hóa đơn giấy trong một số trường hợp, tổ chức, cá nhân có thể được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để sử dụng nếu có nhu cầu và đáp ứng được một số điều kiện nhất định quy định của pháp luật.

Vậy, đối với hóa đơn điện tử, việc bị cưỡng chế hóa đơn thì doanh nghiệp có được cơ quan thuế cấp hóa đơn "lẻ" điện tử khi họ cần hóa đơn để bán hàng hóa không? nếu có thì điều kiện, thủ tục cấp hóa đơn lẻ điện tử được quy định như thế nào?

Theo quy định của luật thuế thì tổ chức, cá nhân có thể mua hóa đơn lẻ điện tử của cơ quan thuế để bán hàng hóa, dịch vụ- đó chính là việc cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Các trường hợp được cấp hóa đơn lẻ điện tử

Theo 4 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC, hóa đơn điện tử từng lần phát sinh có mã của cơ quan thuế là hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng, cụ thể:

* Cấp hóa đơn lẻ điện tử là hóa đơn bán hàng:

- Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) ;

- Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

- Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo không được sử dụng hóa đơn điện tử.

* Cấp hóa đơn lẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo không được sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử;

- Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Thủ tục, hồ sơ mua hóa đơn lẻ điện tử của cơ quan thuế

Tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp được cấp hóa đơn lẻ điện tử (như trên) có thể nộp mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về cơ quan thuế yêu cầu cấp hóa đơn lẻ điện tử để sử dụng.

Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………………

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ......................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................................

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ……………………………………………… Cơ quan cấp …………………………

4. Mã số thuế (nếu có):

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):           

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn: ...........................................................................

Ngày cấp: …………………..................... Nơi cấp: ……………………………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

- Tên hàng hóa, dịch vụ: ..............................................................................................

- Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: .............................................................................

- Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ........................................................................

- Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: ..................................................................

- Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ............................................

- Doanh thu phát sinh: .................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

- Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                              ………, ngày ………tháng…….năm……
                                                                                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                                                                        ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                        (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Nơi nộp hồ sơ mua hóa đơn lẻ điện tử

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập hoặc nơi phát sinh việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

- Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

- Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Lưu ý:

- Để được cấp hóa đơn lẻ điện tử, tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp hóa đơn phải nộp đầy đủ các loại thuế phát sinh như thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, phí khác (nếu có).

- Ngoài nộp mẫu 06, tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp hóa đơn nên nộp kèm biên lai, chứng từ nộp thuế (nếu có), bản photo các đơn hàng, hợp đồng ...
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »