Sơ đồ kế toán tăng, giảm tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Nối tiếp bài viết "Sơ đồ kế toán chủ yếu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC" (từ tài khoản 111 đến tài khoản 157), trong bài viết này, Ketoan.biz sẽ trình bày Sơ đồ kế toán tăng giảm tài sản cố định áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

1. Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định do mua ngoài.


Sơ đồ kế toán tăng, giảm tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC


2. Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định bằng phương thức trả chậm, trả góp, trao đổi:


Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định bằng phương thức trả chậm, trả góp, trao đổi:

Tiếp theo


Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định bằng phương thức trả chậm, trả góp, trao đổi:

3. Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định do tự xây dựng:


Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định do tự xây dựng


Sơ đồ kế toán tài sản cố định do doanh nghiệp tự sản xuất, xây dựng (tiếp theo):


Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định do tự xây dựng

4. Sơ đồ kế toán ghi tăng nguyên giá do cải tạo, nâng cấp:

Sơ đồ kế toán ghi tăng nguyên giá do cải tạo, nâng cấp

5. Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định bằng nguồn quỹ phúc lợi:


Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định bằng nguồn quỹ phúc lợi:


6. Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định bằng các hình thức khác


Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định bằng các hình thức khác

7. Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định do không thỏa mãn tiêu chuẩn TSCĐ


Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định do không thỏa mãn tiêu chuẩn TSCĐ

8. Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán:


Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán


Sơ đồ kế toán nhượng bán tài sản cố định đưa vào quỹ phúc lợi (tiếp theo):


Sơ đồ kế toán nhượng bán tài sản cố định đưa vào quỹ phúc lợi

9. Sơ đồ kế toán góp vốn bằng tài sản cố định vào đơn vị khác:


Sơ đồ kế toán góp vốn bằng tài sản cố định vào đơn vị khác

10. Sơ đồ kế toán thừa, thiếu tài sản cố định so với sổ sách kế toán:


Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »