Khắc phục và xử lý hóa đơn viết sai mới nhất

Khắc phục và xử lý hóa đơn viết sai mới nhất
Theo quy định mới nhất của Luật thuế, nếu hóa đơn viết sai chưa giao khách hàng thì được hủy; Các trường hợp khác, hóa đơn viết sai phải điều chỉnh bằng văn bản, một số trường hợp phải viết thêm hóa đơn điều chỉnh.

1. Cơ sở pháp lý xử lý hóa đơn viết sai:


Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Hóa đơn chỉ viết sai mã số thuế:

"... Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Xử lý đối với hóa đơn đã lập:

"1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).".

2. Xử lý các trường hợp hóa đơn viết sai:


Theo quy định nêu trên, các trường hợp hóa đơn viết sai được xử lý như sau:

a/ Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuốn:


Trường hợp này kế toán chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuốn của quyển hóa đơn; kế toán không cần lập biên bản hủy hóa đơn, cuối kỳ kê khai tình hình sử dụng hóa đơn vào mục hủy hóa đơn trên tờ khai thuế.

b/ Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng:


Cách xử lý hóa đơn viết sai trong trường hợp ngày tương tự như hủy hóa đơn ở trên: Gạch chéo các liên, kẹp lại vào cuốn hóa đơn, đồng thời xuất lại hóa đơn khác đúng các chỉ tiêu cho khách hàng.

Lưu ý: Hai trường hợp trên chỉ áp dụng cho hóa đơn mua của cơ quan thuế; còn đối với hóa đơn tự in không có khái niệm "cuốn" nên hóa đơn tự in viết sai, kế toán thu hồi và lưu trữ đúng quy định.

c/ Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng nhưng chưa khai báo thuế:


Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập (gạch chéo các liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với Thuế khi có yêu cầu).

Xuất hóa đơn mới, đúng các chỉ tiêu giao cho khách hàng thay thế cho hóa đơn viết sai (ngày ghi trên hóa đơn xuất lại có thể ghi ngày lập hoặc sau ngày lập biên bản thu hồi).

d/ Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng và đã khai báo thuế:


Hóa đơn ghi sai về số tiền, sai sót về mã số thuế:


Lập biên bản xác nhận sai sót: Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót : Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Về kê khai thuế trong trường hợp này: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. (Bên bán: lập hóa đơn điều chỉnh nên kê ở bảng kê hàng hóa - dịch vụ bán ra; Bên mua: Nhận hóa đơn điều chỉnh kê ở bảng kê mua vào). Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm không được viết số âm trên hóa đơn. Nhưng khi kê khai thuế thì phải kê khai âm bằng cách đặt dấu trừ (-) đằng trước giá trị.

Hóa đơn sai tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế, số tiền:


Riêng trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn này vẫn hợp lệ và kê khai báo cáo thuế bình thường.

3. Biểu mẫu biên bản xử lý hóa đơn viết sai:


a/ Biên bản thu hồi hóa đơn: download tại đây.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---


BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.
Số 0123/BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, b sung mt s điều ca ngh  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2016, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………             MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B ……………………………………..
Địa chỉ :  ……………………………………...
Điện thoại : ............................... ...........MST: ………………………
Do:.........................................................Chức vụ : .............................................

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………


·         Lý do thu hồi  : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
a/ Biên bản điều chỉnh hóa đơn: download tại đây.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.
Số…./BBĐCHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng 
hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 
51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ.

                             
Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2015, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  ……..
Địa chỉ : ……….
Điện thoại       : …………..                           MST       : ……….
Do Ông           :  …………                           Chức vụ : …………

BÊN B : ……………………………………………………
Địa chỉ : …………………………………………….
Điện thoại       : ……………….                                MST      : ……………..
Do Ông           : ………………..                   Chức vụ : …………..

Hai bên,thống nhất lập biên bản điều chnh (Liên 2) hóa đơn ……………..đã lập, có ký hiệu: ………….. số …………. ngày ………………..
·         Lý do điều chnh  : Sai địa chỉ Công Ty
-          Nội Dung trước điều chỉnh:
-          Nội Dung sau khi điều chỉnh:


Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chnh hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »