Một số lưu ý tính giá thành công trình xây dựng, xây lắp

Một số lưu ý tính giá thành công trình xây dựng, xây lắp
Kế toán phải theo dõi  chặt chẻ từng hạng mục,  dự toán, biên bản bản nghiêm thu ... để tập hợp chi phí và ghi nhận doanh thu hợp lý.

Theo quy định tại VAS 15, việc ghi nhận Doanh thu, chi phí của Hợp đồng xây dựng như sau:


a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.


(b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.


Thực tế thì kế toán hay xác định chi phí (giá thành) theo tiến độ khối lượng thực hiện như sau:

Giá vốn kỳ này = Tổng Chi phí dự toán x (Tổng DT đã nhận được/ Tổng giá trị hợp đồng) - phần Giá vốn đã ghi các kỳ trước.

Đến đợt thành toán cuối cùng thì đưa hết phần dở dang còn lại vào giá vốn luôn.

Ví dụ:
Công ty ký hợp đồng với chủ đầu tư là 40 tỷ đòng, công trình đã nghiệm thu 1 phần, kế toán đã xuất hóa đơn 10 tỷ đồng, chi phí tập hợp 154 là 12 tỷ đồng. 
Giá trị dự toán của phần công việc đã nghiệm thu là 10 tỷ đồng, phần công việc dở dang là 10 tỷ đồng nhưng mới hoàn thành 50%.Như vậy tổng giá trị dự toán của phần công việc tương đương đã thực hiện (gồm cả hoàn thành nghiệm thu và dở dang) là 10 + 10*50% = 15 tỷ đồng.

Chi phí tính cho phần công việc đã hoàn thành:

12 x 10/15 = 8 tỷ đồng

Hạch toán: Nợ 632/Có 154: 8 tỷ đồng

Chi phí dở dang cuối kỳ tài khoản 154 là 12 x 5/15 = 4 tỷ đồng (hay 12-8 = 4 tỷ đồng).

Về nguyên tắc, Chi phí DD cuối kỳ =  Toàn bộ chi phí đã tập hơp - Phần chi phí được nghiệm thu.

Lưu ý:
Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (kể cả các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), doanh nghiệp không được ghi nhận doanh thu bán bất động sản theo chuẩn mực kế toán số 15 và không được ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của khách hàng theo tiến độ.


Tham khảo file Excel tính Z xây dựng tại đây
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »