Hướng dẫn lập mẫu D02-TS mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015
>> Hướng dẫn kê khai bảo hiểm theo mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
>> Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

>> Hướng dẫn ghi mẫu C70a-HD theo quyết định 919/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
Mẫu D02-TS mới- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, được ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH và có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.


Mẫu D02-TS mới có nhiều mục khác với mẫu D02-TS cũ, sau đây Ketoan.ga xin hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu cụ thể:

1. Mục đích: được lập trong các trường hợp:

- Kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

- Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN;

- Đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với lao động thuộc đơn vị.

2. Trách nhiêm và căn cứ lập:

- Trách nhiệm lập thuộc đơn vị sử dụng lao động khi có phát sinh tăng/giảm lao động hoặc tăng/giảm tiền lương.

- Căn cứ lập mẫu D02-TS là mẫu TK1-TS, hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương, thuyên chuyển ...

3. Phương pháp lập:

Ghi tăng/ giảm hoặc tăng/ giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Cột B: ghi rõ họ, tên của người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương tương ứng; Ghi theo thứ tự: người có sổ ghi trước, người chưa có sổ ghi sau.

- Cột C: Ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH; đối với người chưa có sổ BHXH mà có thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có sổ thì để trống.

- Cột 1: Ghi cấo bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo Quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV.

- Cột 2: Ghi tiền lương được hưởng:

* Ghi bằng hệ số (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) nếu người lao động thực hiện chế độ tiền lương Nhà nước.

* Ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh bằng VND nếu người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ doanh nghiệp quyết định.

- Cột 3,4,5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ % vào cột tương ứng, nếu không có phụ cấp thì để trống.

- Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật từ ngày 01/01/2016, nếu có.

- Cột 7: Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật từ ngày 01/01/2018, nếu có.

- Cột 8,9: Ghi từ tháng năm ...đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng; Trường hợp người lao ddongj có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN thì ghi từng dòng theo mức thời gian truy đóng.

- Cột 10: Ghi ngày, tháng, năm của HĐLĐ, hoặc Quyết định tuyển dụng, tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương ...

Trường hợp người lao động ngừng tham gia BHYT mà không trả thẻ BHYT thì ghi "không trả thẻ". Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh ...

+ Chỉ tiêu hàng ngang:

- Tăng: Ghi theo thứ tự lao động tăng mới, lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.

- Giảm: Ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH ... lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

Lưu ý: 

- Nếu trong tháng doanh nghiệp lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.
- Đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ kê khai trước pháp luật và chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Download mẫu D02-TS mới tại đây
Ketoan.biz

Other post

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn