Hướng dẫn ghi mẫu 05/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC được áp dụng từ ngày 01/01/2022, dành cho doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng hoặc chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính.

Mẫu 05/GTGT thông tư 80/2021/TT-BTC


Mẫu 05/GTGT là căn cứ để doanh nghiệp kê khai và phân bổ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng hoặc chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. Sau đây, ketoan.biz xin trình bày mẫu 05/GTGT cũng như một số lưu ý khi ghi mẫu này, các bạn có thể tham khảo.

Phương pháp tính, phân bổ thuế GTGT

(Điểm b, c khoản 2 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC) 

* Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:


    Số thuế GTGT phải nộp                       Doanh thu chưa có thuế GTGT

     từng tỉnh của hoạt động           =          của hoạt dộng chuyển nhượng             x    1%

chuyển nhượng bất động sản                                tại từng tỉnh


* Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng:


       Số thuế GTGT phải nộp từng                       Doanh thu chưa có thuế GTGT

        tỉnh của hoạt động xây dựng           =          của hoạt xây dựng từng tỉnh             x    1%

                     

Trong đó:

Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo hợp đồng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng.

Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh.

Khai thuế, nộp thuế GTGT

(Điểm b, c khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

* Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

+ Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng và nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng.

+ Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

* Đối với hoạt động xây dựng:

+ Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

+ Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

Mẫu 05/GTGT và hướng dẫn ghi một số chỉ tiêu

Mẫu 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC:

Mẫu 05/GTGT thông tư 80/2021/TT-BTC

Xem và tải file word mẫu 05/GTGT tại đây.

Hướng đẫn ghi mẫu 05/GTGT:

Ghi rõ kỳ tính thuế và lần phát sinh vào chỉ tiêu [01]. Nếu là lần đầu tiên khai thuế thì đánh dấu vào ô của chỉ tiêu số [02] hoặc ghi vào chỉ tiêu số [03] nếu khai khai bổ sung.

Các chỉ tiêu từ số [04] đến chỉ tiêu [08] chi các thông tin cần thiết (tên doanh nghiệp, mã số thuế, ...) của doanh nghiệp (sử dụng ứng dụng kê khai của Tổng cục thuế thì không phải lặp lại các bước này).

Riêng chỉ tiêu [09] khai thông tin địa chỉ nơi có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

Trường hợp có nhiều hoạt động đóng trên nhiều huyện (quận) nhưng cơ quan thuế quản lý các hoạt động này là Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế khu vực thì chọn 1 huyện (quận) trong các huyện (quận) nơi có hoạt động để kê khai vào chỉ tiêu này.

Mục I: Ghi vào chỉ tiêu [21] "Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng", tỷ lệ tính thuế 1% và thuế GTGT phải nộp tương ứng với với dòng "Hoạt động xây dựng" hoặc "Hoạt động chuyển nhượng bất động sản" theo thực tế phát sinh.

Lưu ý: Khi khai thuế trên htkk, etax các chỉ tiêu được xác định theo công thức thì hệ thống tự động tính, người nộp thuế không được nhập vào các chỉ tiêu này.

Mục II: Người nộp thuế chỉ kê khai lần đầu khi hợp đồng được ký kết hoặc khai bổ sung, thay đổi khi phát sinh thay đổi hợp đồng, giá trị hợp đồng.

Khai thông tin liên quan đến hợp đồng xây dựng gồm số hợp đồng, ngày hợp đồng, tên chủ đầu tư, mã số thuế của chủ đầu tư (nếu có), địa chỉ nơi có công trình (số nhà, đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP), tổng giá trị hợp đồng (chưa có thuế GTGT). Người nộp thuế chỉ kê khai lần đầu khi hợp đồng được ký kết hoặc khai bổ sung, thay đổi khi phát sinh thay đổi hợp đồng, giá trị hợp đồng.

Lưu ý: Tờ khai này chỉ nộp đến cơ quan thuế quản lý địa bàn có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở, không được nộp đến cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Trên hệ thống etax, người nộp thuế phải đăng ký cơ quan thuế vãng lai và chọn cơ quan thuế đó mới nộp được tờ khai.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »