Phần mềm kê khai thuế nâng cấp lên phiên bản 3.3.0

Phần mềm kê khai thuế nâng cấp lên phiên bản 3.3.0
Ngày 05/01/2015, Tổng cục thuế thông báo và cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế mới (HTKK) phiên bản 3.3.0, iHTKK phiên bản 3.1.0 và quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.0, nhằm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế năm 2014.

Bắt đầu từ ngày 05/01/2015, các tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.0, phần mềm QTTNCN 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung nâng cấp phần mềm bao gồm các ứng dụng và thay đổi sau:

1. Đối với ứng dụng HTKK, iHTKK:

a. Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, bao gồm: 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN)

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN). Riêng đối với ứng dụng HTKK, có nâng cấp thêm các chức năng kê khai tờ khai 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN.

- Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên (mẫu số 02/TAIN)

- Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (mẫu số 02/PHLP)

- Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu số 02/BVMT)

- Tờ khai quyết toán thuế dành cho hoạt động thủy điện (mẫu số 03A/TĐ-TAIN)

- Tờ khai quyết toán thuế dành cho hoạt động dầu khí (mẫu số 02/TNDN-DK, 02/TAIN-DK)

- Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN).

b. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC, bao gồm: 

-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu số 01/GTGT), Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT), 

-Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác, vàng bạc đá quý (mẫu số 03/GTGT), 

-Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04/GTGT).

c. Một số nội dung nâng cấp khác

- Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (mẫu 01/NTNN) theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC, tờ khai thuế TNDN dành cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh (mẫu số 02/TNDN) theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

- Bổ sung mới chức năng kê khai Tờ khai phí, lệ phí (mẫu số 01/PHLP) trên ứng dụng HTKK theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Hết hiệu lực kê khai các tờ khai thuế TNDN tạm tính (mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN) và tờ khai thuế TNDN kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản (mẫu 02/TNDN) từ kỳ tính thuế quý 4/2014.

- Nâng cấp chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu các tờ khai thuế nêu trên ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng.

2. Đối với phần mềm QTTNCN

Nâng cấp các chức năng kê khai quyết toán thuế TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế TNCN, bao gồm các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN.

3. Hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ cấp mã người phụ thuộc của NNT TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC: 

- Để kịp thời cho việc cấp mã người phụ thuộc (NPT), tổ chức chi trả thu nhập có thể thu nhập thông tin người phụ thuộc theo mẫu 05-3/BK-TNCN trước thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014, khai vào Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh trong chức năng Quyết toán thuế TNCN tại các ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN và gửi đến Cơ quan Thuế để cấp mã NPT trước. 

- Đến thời điểm kê khai tờ khai quyết toán TNCN, tổ chức chi trả không phải kê khai lại bảng kê 05-3/BK-TNCN nếu không có thay đổi thông tin về NPT. Trường hợp chỉ thay đổi thông tin liên quan đến thời gian giảm trừ gia cảnh của NPT thì tổ chức chi trả chỉ cần khai thông tin của NPT đó vào bảng kê 05-3/TNCN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và nộp cho cơ quan Thuế. 

- Các trường hợp thay đổi thông tin khác, tổ chức chi trả khai thông tin thay đổi theo mẫu 05-3/BK-TNCN vào chức năng kê khai Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và gửi cơ quan Thuế (tương tự như thu thập thông tin phục vụ cấp mã NPT).

- Ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN hỗ trợ các chức năng nhận dữ liệu theo cấu trúc file (định dạng excel hoặc xml) từ bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN sang Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và ngược lại.

Download phần mềm HTKT 3.3.0 tại đây
(Theo Tổng cục thuế)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »