Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế toán-Kiểm toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế toán-Kiểm toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Quy định mới về trích lập và xử lý các khoản dự phòng từ năm 2019

Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định mới nhất về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi năm 2019.
Ngày 08/08/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Thao túng báo cáo tài chính: Hiện trạng và giải pháp khắc phục

Thao túng báo cáo tài chính: Hiện trạng và giải pháp khắc phục
Việc khai khống báo cáo tái chính là một trong những yếu tố hỗ trợ cho thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, và thao túng báo cáo tài chính (BCTC) đang là chủ đề được giới đầu tư hết sức quan tâm.

Về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính

Về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính
Tài sản cố định là khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định thường mang giá trị lớn, nên kiểm toán khoản mục tài sản cố định luôn là công việc phức tạp và quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính.